Vi phạm giao thông, vác rựa tìm CSGT gây sự

Đối tượng Phương tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Phương tại cơ quan chức năng.