Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vái lạy giữa công đường cảm ơn Tòa phúc thẩm tuyên điều tra lại