Tranh chấp mối hàng làm ăn, dùng dao đâm chết bạn nghề