Tranh chấp chỗ bán hàng, đánh hàng xóm giảm 41% sức khoẻ