Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ chức, cá nhân nào được trang bị súng?