Tịch thu 21 tiêu bản rùa biển trong 10 ngày đầu tháng 8