Thương lượng bồi thường lần thứ 5 giữa tòa án và ông Nén lại bất thành