Thực trạng hoạt động mại dâm: Quản được gần một nửa ở... trên giấy!