Thu giữ 4kg ma túy tổng hợp chuẩn bị đưa về Hải Phòng tiêu thụ