Thanh Hóa: Giải cứu con tin 5 tuổi khỏi tên cướp 9x