Thanh Hóa: Đấu đầu xe tải, ô tô 7 chỗ nát bét phần đầu