TGĐ điều hành 30 công ty "ma”, ghi khống hóa đơn 1.000 tỉ đồng sa lưới