Sẽ làm rõ 3 triệu USD ông Nguyễn Bắc Son khai đưa cho con gái

Ông Nguyễn Bắc Son khai đưa tiền cho con gái song bà này phủ nhận.
Ông Nguyễn Bắc Son khai đưa tiền cho con gái song bà này phủ nhận.
Ông Nguyễn Bắc Son khai đưa tiền cho con gái song bà này phủ nhận.
Lên top