Rợn người ở chợ tàn sát chim thú hoang ở Thạnh Hóa