Quảng Trị: Hai phụ nữ đánh Chủ tịch hội Nông dân xã tử vong