Quảng Trị: Bắn chết cấp trên, nguyên thượng úy công an lĩnh 14 năm tù