Quảng Ngãi: Chế biến càphê giả trong ngôi nhà hoang