Quảng Nam: “Mức độ tàn phá rừng pơmu là “khủng khiếp”

Nhiều gốc pơmu ước cả ngàn năm tuổi bị đốn hạ
Nhiều gốc pơmu ước cả ngàn năm tuổi bị đốn hạ
Nhiều gốc pơmu ước cả ngàn năm tuổi bị đốn hạ
Lên top