Quảng Nam: “Mức độ tàn phá rừng pơmu là “khủng khiếp”