Phương tiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng được kiểm tra ra sao?

Các phương tiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng được cấp biển tạm thời. Ảnh: Đ.Hiếu
Các phương tiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng được cấp biển tạm thời. Ảnh: Đ.Hiếu
Các phương tiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng được cấp biển tạm thời. Ảnh: Đ.Hiếu
Lên top