Phúc thẩm “đại án” Phạm Công Danh: Ông Trần Quí Thanh không xuất hiện?