Phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 - Hai lần hưởng án treo

Các bị cáo tại toà phúc thẩm.
Các bị cáo tại toà phúc thẩm.
Các bị cáo tại toà phúc thẩm.
Lên top