Bình Dương:

Phát hiện xác chết lõa thể trong bao nilông, treo trên cây