Phát hiện hơn 42 nghìn tỉ đồng vi phạm trong quý III/2016