Phạt 30 triệu đồng cơ sở làm trắng măng chua bằng thuốc tẩy Javel