Phá rừng săn... hương giáng

Một phần cây hương giáng mà người dân khai thác trái phép bị Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện, bắt giữ.
Một phần cây hương giáng mà người dân khai thác trái phép bị Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện, bắt giữ.
Một phần cây hương giáng mà người dân khai thác trái phép bị Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện, bắt giữ.
Lên top