Ông Nguyễn Thanh Hóa có phạm tội nào khác?

Ông Nguyễn Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Thanh Hóa.