Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được ai xin giảm nhẹ hình phạt?