Ông Đinh La Thăng tự bào chữa trước tòa

Ông Đinh La Thăng tự bào chữa cho mình.
Ông Đinh La Thăng tự bào chữa cho mình.
Ông Đinh La Thăng tự bào chữa cho mình.
Lên top