Ông Đinh La Thăng thuê 3 luật sư, Trịnh Xuân Thanh 9 luật sư cho ngày 8.1.2018

Ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng.
Ông Đinh La Thăng.
Lên top