Những tình tiết mới vụ chém một cán bộ quản lý rừng tử vong