KỲ 2:

Nhật ký tìm bằng chứng trong cuộc chiến bắt "yêu râu xanh"