Nhận lãi ngoài từ Oceanbank, cựu lãnh đạo Vietsovpetro lĩnh án

Hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro tại tòa.
Hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro tại tòa.
Hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro tại tòa.
Lên top