Mức bồi thường nào được áp dụng với tử tù 43 năm Trần Văn Thêm?