Một thanh niên chém chết quản đốc trước cổng công ty