Một cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Nam bị hành hung

Một cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Nam bị hành hung.
Một cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Nam bị hành hung.
Một cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Quảng Nam bị hành hung.
Lên top