Mật phục xuyên đêm, trinh sát bắt nóng 3 lâm tặc phá rừng

Công an mật phục xuyên đêm bắt lâm tặc phá rừng. Ảnh: Lin xong
Công an mật phục xuyên đêm bắt lâm tặc phá rừng. Ảnh: Lin xong
Công an mật phục xuyên đêm bắt lâm tặc phá rừng. Ảnh: Lin xong
Lên top