Liều lĩnh dùng xe bán tải vận chuyển gần nửa tấn pháo đi bán

Dùng xe bán tải nhóm đối tượng đã vận chuyển gần nửa tấn pháo để đi tiêu thụ. ảnh:CACC
Dùng xe bán tải nhóm đối tượng đã vận chuyển gần nửa tấn pháo để đi tiêu thụ. ảnh:CACC
Dùng xe bán tải nhóm đối tượng đã vận chuyển gần nửa tấn pháo để đi tiêu thụ. ảnh:CACC