Lần đầu khen thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác tham nhũng