“Lâm tặc dựng lán nghênh ngang, sao chủ rừng, kiểm lâm không biết?”

Ông Nguyễn Thanh Tùng (phải) trong chuyến kiểm tra hiện trường
Ông Nguyễn Thanh Tùng (phải) trong chuyến kiểm tra hiện trường