Kỷ luật Giám đốc Đài Quảng Trị vì mời thầy cúng trừ tà ở cơ quan

Ảnh: Công an nhân dân
Ảnh: Công an nhân dân
Ảnh: Công an nhân dân
Lên top