Kỳ lạ một Việt kiều “đòi nhà” không phải nhà của mình