Kiên Giang: Khởi tố đối tượng mang súng đi giải quyết mâu thuẫn