Không làm giàu bằng thuốc phiện, Lóng Luông sẽ làm gì để phát triển kinh tế?

Nụ cười trở lại trên môi những đứa trẻ ở Tà Dê, Lóng Luông.
Nụ cười trở lại trên môi những đứa trẻ ở Tà Dê, Lóng Luông.
Nụ cười trở lại trên môi những đứa trẻ ở Tà Dê, Lóng Luông.
Lên top