Khánh Hòa: Nhân viên khách sạn lẻn vào phòng “lượm” tiền của khách