Khách hàng kiện Sabeco: Nguyên đơn rút yêu cầu bồi thường 23 tỉ đồng

Lên top