Hoảng hốt phát hiện một thi thể bị cắt rời thành nhiều mảnh trong bao tải