Hoàn thành việc thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước