Hải quan Tân Sơn Nhất bác bỏ trách nhiệm trong vụ VN Pharma