Hai phụ nữ cắt tóc giả nhà sư, lợi dụng lòng thương lấy tiền tiêu