Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hoạt động trái phép

Lên top